AULA VIRTUAL

¡Hola! Bienvenido a PRECEGE. En los botones de abajo puedes acceder a nuestra aula virtual.
Si ya eres usuario pincha en "Acceso Usuarios".
Para registrarte como usuario haz click en "Registro Usuarios".

Acceso Usuarios

Registro Usuarios

Si necesitas realizarnos cualquier consulta no dudes en contactar con nosotros a través de contacto@precege.com o a través de nuestro formulario web.

 

Publicada a convocatoria 1 plaza libre + 1 turno discapacitados en Galicia

Publicada a convocatoria 1 plaza libre + 1 turno discapacitados en Galicia

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 10 de xaneiro de 2023 ata o 30 de xaneiro de 2023, ambos incluídos.

 
1 plaza libre + 1 turno discapacitados.
Non é obrigatorio presentarse para manter o posto na lista pero si hai que presentarse para poder reclamar a posible indemnizacion que recolle a lei 20/21.

Non se van a confeccionar listas derivadas deste proceso.

Será un concurso-oposición.
1. Fase oposición (60% da nota)
Consiste en 1 prueba con dos partes, no eliminatorias:
Parte A: Tema. 
2 horas
Sacan 5 bolas
Parte B:   Preparación, presentación e exposición, e defensa dunha unidade didáctica.

Estará relacionada coa especialidade á que opta a persoa aspirante. A persoa aspirante elixirá o contido da unidade didáctica. 

 
Na elaboración da citada unidade didáctica deberán concretarse os obxectivos de aprendizaxe que perseguen con ela, os seus contidos, as actividades de ensino e aprendizaxe que se van a formular na aula e os seus procedementos de avaliación.
 
Os currículos serán LOMLOE:
  Educación Secundaria Obrigatoria: Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia.
Bacharelato: Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
30 min de preparación, 30 de exposición e 15 de debate.
Podedes usar o material que consideredes para a exposición:
Calificación
Cada unha das 2 partes, terá unha puntuación de 0 a 10, e suporá o 50% da nota total da fase de oposición.
Hai que obter polo menos un 5 para pasar á fase de concurso.
B. Fase de concurso (40% da nota)
 
Máximo 10 puntos
Sin Comentarios

Lo sentimos, los comentarios están cerrados en este momento.